Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en of leveranciers.
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten, en deze vervolgens uit te voeren.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen. Tevens om te kunnen bepalen aan welke specifieke wensen een bepaald product dient te voldoen en of hoe wij producten kunnen leveren c.q. kunnen factureren. Uiteraard ook om op een efficiënte manier met u te kunnen communiceren

Let op: U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan bestaat de mogelijkheid dat wij aan de hiervoor genoemde activiteiten geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van onze in – en verkoopadministratie. Onderdeel van die administratie zijn ook uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden derhalve ook aan onze provider van de serverruimte verstrekt. Ook maken wij gebruik van Microsoft Office, en de daarbij behorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere documenten.

Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten, en u hier op uw verzoek een offerte voor aanbieden. In het geval wij u een nieuwsmailing sturen, dan heeft u de mogelijkheid ons te laten weten dat u daar verder geen prijs meer op stelt. Om uw standpunt hierover aan ons mee te delen vindt u onderaan elke mailing een link om u van verdere mails af te melden.

Cookies
Op onze website worden cookies gebruikt om bezoekgegevens van onze webwinkel te verzamelen. Bijvoorbeeld gegevens van de meest bezochte pagina’s. Dit heeft als doel de inrichting van onze webwinkel voortdurend te kunnen verbeteren. Daarnaast worden cookies gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek en om u dan gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert, dan kunt u, in uw browser, cookies uitschakelen.
Opmerking: Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze webwinkel beperken. Als u cookies accepteert, dan worden die gedurende maximaal 5 jaar op uw computer opgeslagen. Uiteraard kunt u ze op enig moment altijd handmatig verwijderen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien wij voor u een offerte hebben opgesteld, maar dat dit er niet toe heeft geleid dat u klant bij ons bent geworden, worden uw gegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact met u, verwijderd. In het geval dat u wel klant bent geworden, dan worden uw persoonsgegevens gedurende een periode van 7 jaar, gerekend vanaf het einde van het boekjaar waarin de opdracht met u is uitgevoerd. Deze periode van 7 jaar is gelijk aan de periode waarin de Belastingdienst ons verplicht onze administratie te bewaren. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Uw rechten
U heeft het recht om inzage te krijgen in uw eigen persoonsgegevens. Indien u dit wenst kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen c.q. te wijzigen. Tevens heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, of om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens, ook kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als laatste wijzen wij u erop dat u een verzoek kunt indienen ter verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Be-St Holland Products bv, Dr. Lelykade 40E, 2583 CM, Den Haag. Telefoonnummer 0850711877 en email adres: besthollandproductsbv@gmail.com. Voor vragen of aanvullende informatie over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de eerdergenoemde contactgegevens.

Opmerking: Hoewel aan de inhoud van onze webwinkel de uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden in de aanwezige teksten of in de werking er van.

Deze informatie is gepubliceerd op 24 mei 2018